Suomen Totalitaaridemokraattinen Puolue on vihdoinkin aloittanut vaalikampanjansa julkistamalla puolueohjelmansa. Siihen voi tutustua puolueen WWW-sivustolla, mutta laitan siitä kopion myös WWW-päiväkirjani lukijoiden luettavaksi.


Työleirijärjestelmä

1 § Suomeen on perustettava työleirijärjestelmä, joka yhdistää peruskoulun, ammattikoulun, armeijan, vankilajärjestelmän ja terveydenhuollon. Kaikki ne Suomessa asuvat henkilöt, joiden tiedot, taidot tai terveydentila eivät riitä vastuullisena kansalaisena toimimiseen ja normaaliin ammatinharjoittamiseen, ovat leirijärjestelmän piirissä. Järjestelmän olemassaolon päätarkoitus on Suomen asukkaiden kasvattaminen terveiksi ja kunnollisiksi kansalaisiksi ja pitäminen sellaisina.

2 § Jotta henkilö pääsisi pois leiristä ja saisi kansalaisoikeudet, on hänen todistettava kansalaiskelpoisuutensa erityisellä kansalaiskokeella, joka testaa henkilön yleissivistyksen, kielitaidon, ammattitaidon, työkyvyn, henkisen kypsyyden, loogisen ajattelukyvyn, hyveellisyyden ja moraalisuuden.

3 § Olennainen osa työleirijärjestelmää ovat ns. eheytysleirit, joihin radikaalien mielipiteiden esittäjät, vääräuskoiset, homoseksualistit ja muut rikolliset ja poikkeavat määrätään sen jälkeen, kun heitä on rangaistu poikkeavuudestaan. Eheytysleirien tarkoitus on muuttaa yhtenäiskulttuurista hairahtuneet kansalaiset takaisin kansalaisnormien mukaisiksi.

4 § Kaikki Suomeen saapuvat maahanmuuttajat siirretään myös työleirijärjestelmän piiriin, jossa he oikeuttavat elossapitonsa pakkotyön avulla. Maahanmuuttajien pakkotyövelvoite muuttaa samalla kaiken humanitäärisen maahanmuuton työperäiseksi ja yhteiskuntaa hyödyttäväksi.

5 § Työleirillä toimeenpannaan myös rangaistukset rikoksista. Koska nykyiset rangaistukset esimerkiksi seksi-, väkivalta- ja talousrikollisille ovat aivan liian lepsuja, palautetaan Suomessa käytössä oleviin rangaistusmuotoihin jalkapuu, raipaniskut, amputaatio, teilaus, mestaus, hirttäminen, upottaminen, kuristushuone, kivittäminen, kastraatio ja roviolla polttaminen.

Poliisi

6 § Poliisijärjestelmää on laajennettava merkittävästi, ja poliisin resurssit on moninkertaistettava, jotta mahdollisimman suuri osa rikoksista pystyttäisiin estämään ja rangaistukset toimeenpanemaan jo ennen niiden tapahtumista. Yksikin pedofilian, raiskauksen tai kouluammuskelun uhri on liikaa!

7 § Suomeen on perustettava lisäksi neljä täysin uutta poliisijaostoa, jotka ovat yleissivistyspoliisi, siveellisyyspoliisi, kielipoliisi ja internet-poliisi.

8 § Siveellisyyspoliisi valvoo julkisilla paikoilla oleskelevien ihmisten siveellisyyttä ja ryhdikkyyttä. Siveellisyyspoliisilla on valta puuttua mm. sopimattomaan vaatetukseen (säädösten vastainen univormu), epäryhdikkääseen kävelytapaan, maleksimiseen sekä luvattomaan (avioliiton ulkopuoliseen) kanssakäymiseen eri sukupolta edustavien henkilöiden välillä. Mikäli mies ja nainen pitävät toisiaan kädestä, siveellisyyspoliisi voi ratsiassa pyytää heitä esittämään aviotodistuksen. Mikäli kädestä toisiaan pitäjät ovat samaa sukupuolta, siirretään kyseiset homoseksualistit välittömästi eheytysleirille.

9 § Kielipoliisi valvoo etenkin julkisilla paikoilla ja tiedotusvälineissä olevan tekstin kieliasua ja sakottaa kirjoitusvirheistä niiden vakavuuden mukaan. Puhemuotoisen keskustelun osalta puututaan kiroiluun, puhevikoihin sekä sellaisiin kielimuotoihin, jotka eivät edusta virheetöntä suomen yleiskieltä eivätkä alueen elävää paikallismurretta.

10 § Yleissivistyspoliisi tekee koteihin ja julkisille paikoille pistotarkastuksia, joihin poimituilta henkilöitä tiedustellaan sattumanvaraisia peruskoulun oppimäärään kuuluvia asioita. Pistokokeessa reputtaneet kansalaiset viedään välittömästi poliisiasemalle kirjallisiin kokeisiin, joissa todetaan yleistiedon vajaavuusalueet. Vajaavuudet tulee paikata työleirijärjestelmään kuuluvassa kansalaisopistossa kansalaisoikeuksien menettämisen uhalla.

11 § Internet-poliisi tarkkailee internet-liikennettä ja -keskustelua internetin aukioloaikoina. Internet-poliisi puuttuu kielivirheisiin ja muuhun rikolliseen toimintaan, hyvän maun vastaisuuksiin sekä virheellisiin mielipiteisiin. Vähimmäisrangaistuksena kiinni jääneille henkilöille on internet-käyttöoikeuden menettäminen kuukauden ajaksi, mutta käytännössä useimmat kiinni jääneet voidaan luokitella rasisteiksi, pedofiileiksi tai isänmaanpettureiksi, jotka ohjataan välittömästi kiinni jäätyään rangaistus- ja eheytysleireille.

Valtionuskonto

12 § Suomen nykyinen maallistunut ja oppiperustaltaan vesittynyt valtionkirkko on korvattava Jumalan sanaa kirjaimellisesti noudattavalla uskonnollisella instituutiolla. Tämän uskonnon opillista puhtautta vaalimaan on perustettava ns. valtioninkvisitio.

13 § Valtionuskonto yhdistää kaikki kolme Herramme Jahven perustamaa uskontoa, jotka ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Näiden uskontojen opeista keskitytään etenkin niihin, joilla on sisäpoliittista merkitystä ja joista kaikkien edellämainittujen suuntauksien pyhät kirjoitukset ovat yhtä mieltä. Näitä ovat esimerkiksi jumalanpilkkaajien ja uskonnonvaihtajien teloittaminen, aviorikoksesta rankaiseminen kivittämällä tai raipaniskuilla rikoksen vakavuuden mukaan, ja raipaniskujen enimmäiskertamäärä neljäkymmentä.

14 § Suomen laki on harmonisoitava Jumalan sanan mukaiseksi valtioninkvisition tekemiä tulkintoja noudattaen ja pohjoismaista lainsäädäntöperinnettä kunnioittaen. Ensimmäisessä vaiheessa Suomen lainsäädäntöön palautetaan ne 1700-luvulla käytössä olleet lakipykälät, joiden perustana on Jumalan sana. Näitä ovat esimerkiksi aviorikoksia, luonnonvastaista haureutta, jumalanpilkkaa, sunnuntaityöntekoa ja noituutta koskevat säädökset.

Kielletyt asiat

15 § Totalitaaridemokraattisessa ihanneyhteiskunnassa kiellettyjä ovat lähtökohtaisesti kaikki ne asiat, joita ei ole lainsäädännössä erikseen sallittu. Yhteiskunnan rakentaminen on kuitenkin aloitettava kieltämällä ne asiat, jotka ovat selkeästi kaikkein vahingollisimpia yhteiskunnalle.

16 § Vahingollisina kiellettäviä asioita ovat mm. tupakka ja kaikki muut päihteet, kapinalliset nuorisokulttuurit, kirjoitusvirheet, jumalanpilkka ja muu Jumalan Sanan vastainen toiminta, vahingolliset musiikinlajit (mm. kone- ja populaarimusiikki), työn tekeminen sunnuntaisin, avioliiton ulkopuoliset seksisuhteet, kirjoitusvirheet, käytös- ja tapavirheet, kaikki valehtelun muodot (mukaanlukien holokaustin, ilmastonmuutoksen ja Jumalan kieltäminen, ajatusrikokset ja ns. aprillaaminen), ruokaympyrän laiminlyönti, lasten kasvattamisen ja ruumiillisen kurittamisen laiminlyönti, epäilyttävistä naapureista ilmoittamisen laiminlyönti ja vihervasemmistolaisten aatteiden kannattaminen.

Kansalaisvelvollisuudet

17 § Valtaosa nykyisistä kansalaisoikeuksista ja -vapauksista muutetaan kansalaisvelvollisuuksiksi, joista tärkeimmät ovat uskonnonvelvollisuus, äänivelvollisuus ja jokamiehenvelvollisuus. Lisäksi uusina velvollisuuksina otetaan käyttöön isänmaankannustusvelvollisuus ja lisääntymisvelvollisuus.

18 § Uskonnonvelvollisuuteen kuuluvat mm. viisi päivittäistä rukousta (aamurukous, päivärukous, iltarukous ja ruokarukoukset ennen päivän kahta lämmintä ateriaa) sekä jumalanpalveluksiin osallistuminen sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Jumalanpalvelusten osalta velvollisuuden noudattamista valvotaan nimenhuudoin ja rukousten osalta siveellisyyspoliisin suorittamin pistotarkastuksin.

19 § Jokamiehenvelvollisuuteen kuuluu sienessä ja marjassa käyminen syksyisin. Jokaiselle kansalaiselle määrätään oma metsäalue, jonka kaikki syötävät marjat ja sienet kansalaisen on kerättävä määräaikaan mennessä. Jokamiehenvelvollisuuden noudattamista valvotaan pistotarkastuksin.

20 § Äänivelvollisuuteen kuuluu velvollisuus äänestää kaikissa vaaleissa. Vaaliviranomainen tarkastaa kaikki äänet äänestämisen yhteydessä ja määrää tyhjien ja hylättyjen äänten antajat välittömästi eheytysleirille.

21 § Isänmaankannustusvelvollisuus velvoittaa kansalaiset seuraamaan kansainvälisiä urheilukilpailuja, etenkin jääkiekkoa ja hiihtoa, silloin kun Suomi osallistuu niihin, ja kannustamaan Suomea niissä. Lisäksi velvollisuuteen kuuluu itsenäisyyspäivisin Tuntematon Sotilas -elokuvan ja Linnanjuhlien seuraaminen TV:stä tai radiosta. TV-lupatarkastajat suorittavat pistotarkastuksia, joilla varmistetaan isänmaankannustusvelvollisuuden noudattaminen.

22 § Lisääntymisvelvollisuus velvoittaa jokaisen täysivaltaisen kansalaisen hakeutumaan avioliittoon viimeistään kolmen vuoden sisällä täysien kansalaisoikeuksien saamisesta. Mikäli naisosapuoli ei tule raskaaksi viimeistään vuoden sisällä tästä, pariskunta määrätään eheytysleirille. Pari on suorittanut lisääntymisvelvollisuutensa siinä vaiheessa, kun neljä heidän jälkeläistään on saavuttanut täysivaltaisen kansalaisuuden. Lisääntymisvelvollisuuden suorittaminen on ehtona kansaneläkkeen saamiselle.

Kansalaisoikeudet

23 § Suomessa otetaan käyttöön ns. suora demokratia, joka tarkoittaa oikeutta lisätä internetin adressit.com-palveluun uusia kansalaisvetoomuksia, joissa vaaditaan jonkin asian kieltämistä tai rajoittamista. Vetoomukset ovat sitovia: mikäli vetoomus saa vähintään tuhat allekirjoitusta, on kielto tai rajoitus toimeenpantava. Poikkeuksena ovat tietenkin ne vetoomukset, jotka kapinoivat olemassaolevia yhteiskunnallisia instituutioita vastaan. Esimerkiksi ruokarukousten kieltämistä vaativan vetoomuksen laatija määrättäisiin välittömästi rangaistus- ja eheytysleirille.

24 § Kansalaisella on myös oikeus kunnioittaa hallituksen ja poliisin toimia ja laskea seppeleitä ja kukka-asetelmia kansakunnan suurmiehiä esittävien monumenttien juurelle. Tämä on tärkein kansalaisoikeus ja tulee myös kirjata Suomen perustuslakiin.

Tiedotusvälineet

25 § Yleisradion toimintaa supistetaan vähentämällä sekä TV- että radiokanavien määrä yhteen. Yksikanavaisuus helpottaa isänmaankannatusvelvollisuuden suorittamista. Kaupalliset TV- ja radiokanavat lopetetaan ja kielletään kokonaan niiden mädännäisyyden vuoksi. Radiokanava lähettää hyödyllistä, moraalia kohentavaa ja yleissivistävää ohjelmaa kello 6-24, TV-kanava puolestaan kello 17-22.

26 § Internet ja puhelinverkko ovat käytettävissä vain kello 8-22, jotta internet- ja puhelinliikennettä valvovat poliisin virkamiehet saisivat mielekkäät työajat. Näiden kellonaikojen ulkopuolella on puhelimella mahdollista soittaa vain yleiseen hätänumeroon. Lisäksi vapaa-ajan palvelut (esimerkiksi Facebook ja muu ns. sosiaalinen media) ovat käytettävissä vain kello 17-22, jotta niiden käyttäminen ei häiritsisi kansalaisten työntekoa eikä johtaisi vaaralliseen internetriippuvuuteen.

27 § Kaikki painotuotteissa ja internetissä julkaistava julkinen tieto on oltava vapaata kirjoitus-, asia- ja moraalivirheistä. Virheellisen tiedon julkaisevalle taholle langetetaan tuntuva sakkorangaistus, ja seuraavalla kiinnijäämiskerralla lehden tai internet-palvelun vastaava päätoimittaja määrätään rangaistus- ja eheytysleirille. Mikäli julkaisijalla ei ole itse edellytyksiä ennakkotarkastaa tietoa näiden virheiden varalta, on hänen käytettävä valtuutettua tarkastuspalvelua.

28 § Sunnuntaisin kaikki tiedotusvälineet ovat kiinni lukuunottamatta yleistä hätänumeroa ja radiossa ja televisiossa suorana lähetettävää jumalanpalvelusta. Lauantaisin toimitetut lehtien sunnuntainumerot saavat ilmestyä, kunhan sunnuntainumerot sisältävät vain sunnuntailukemiseen soveltuvaa uskonnollista, hengellistä ja moraalista sisältöä.

Sisäinen turvallisuus

29 § Jotta Suomen kansalaiset pysyisivät mahdollisimman hyvin turvassa erilaisilta katastrofeilta, on kaikki tarpeeton väestö evakuoitava ns. riskivyöhykkeiltä. Näitä ovat Itämeren ranta tsunamivaaran vuoksi (riskivyöhyke 10 kilometriä rannasta), valtionrajojen lähialueet vieraiden vaikutteiden vuoksi (riskivyöhyke 100 km) ja ydinvoimaloiden ympäristö ydinonnettomuusriskin vuoksi (riskivyöhyke 150 km). Riskivyöhykkeiltä evakuoitu väestö jaetaan tasaisesti jäljelle jääville Suomen maa-alueille.

30 § Koska Suomen nykyinen pääkaupunki Helsinki kuuluu riskivyöhykkeeseen merenrannan ja Loviisan ydinvoimalan vuoksi, on Suomen pääkaupungiksi vaihdettava Lapua.

31 § Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi on varmistettava, ettei yksityisautoteiden varsilla ole mitään, mikä saattaisi herpaannuttaa kuljettajan huomion. Erityisillä maisemointihankkeilla on varmistettava, että maakuntatiet eivät koskaan kulje sellaisten maisemien halki, joita kuljettaja saattaa unohtua ihailemaan. Naispuolisten henkilöiden on maanteiden varsilla liikkuessaan pukeuduttava erityisen peittävästi, jotta autoilijat eivät jää katselemaan heidän kauniita kasvojaan.

32 § Ajokortin myöntämisperusteita on turvallisuussyistä tiukennettava huomattavasti. Ne kansalaiset, joilla on ammatillinen tarve suorittaa ajokortti mutta jotka eivät saa sitä suoritettua, siirretään toisiin tehtäviin tai palautetaan työleirijärjestelmän piiriin.

33 § Kaikki esineet, joilla on mahdollista aiheuttaa toiselle ihmiselle pysyviä fyysisiä vammoja, luokitellaan aseiksi ja asetetaan aseenkantoluvan piiriin. Kotitalouksissa tällaisia esineitä ovat esimerkiksi leikkuuveitset ja sähköporakoneet.

Väestöryhmät

34 § Suomen väestö jakautuu kahteen pääryhmään: työleiriläisiin ja kansalaisiin. Useimmat kansalaisoikeudet ja -velvollisuudet koskevat vain kansalaisia; työleiriläisillä on omat velvollisuutensa. Esimerkiksi lisääntyminen on sallittua vain avioliitossa, jonka solmiminen on sallittua (ja pakollista) vain kansalaisille, ei työleiriläisille.

35 § Työleiriläiset jakautuvat seuraaviin alaryhmiin: peruskoululaiset, ammattikoululaiset, varusmiehet, vangit, maahanmuuttajat, eheytysleiriläiset, sairaat ja vammaiset. Kukin näistä ryhmistä jakautuu edelleen erilaisiin linjoihin, joukko-osastoihin ja vuosiluokkiin.

36 § Kansalaiset jakautuvat seuraaviin yhteiskuntaluokkiin eli säätyihin: työläiset, virkamiehet, kansanedustajat, suurmiehet ja julkisuuden henkilöt. Valtaosa Suomen kansalaisista on työläisiä. Kunkin säädyn jäsenten on julkisilla paikoilla pukeuduttava säätynsä mukaisiin univormuihin ja juhlatilaisuuksissa vastaaviin juhlaunivormuihin.

37 § Etnisiä ryhmiä on olemassa vain työleiriläisten keskuudessa. Kansalaisuuden saavuttaneet henkilöt lasketaan kaikki suomenkielisiksi suomalaisiksi, ja kaikilla heistä on myös suomenkielinen nimi.

37 § Yksinomaan miehille tarkoitettuja säätyjä ovat virkamiehet, kansanedustajat ja suurmiehet. Sekä miehet että naiset pystyvät siis toimimaan työleiriläisinä, työläisinä ja julkisuuden henkilöinä. Naisten ammatit erotetaan tiukasti miesten ammateista. Ne ammatit, jotka soveltuvat molemmille sukupuolille, sukupuolitetaan käyttämällä naisen ammatissa -tar-päätettä, esimerkiksi naispuolinen marjanpoimija on marjanpoimijatar.

38 § Virkamiesluokka koostuu poliisista, papistosta, inkvisitiosta ja upseerikunnasta. Virkamiesluokalle on myönnetty muista kansalaisista poikkeavat erityisvaltuudet salakuunteluun ja -katseluun. Virkamiesluokkaa puhutellaan pääasiassa sotilaallisen tai kirkollisen arvonsa mukaan, esimerkiksi "herra ylikomisario", "herra kapteeni" tai "herra rovasti", mutta myös virkaa voidaan epäselvissä tilanteissa käyttää, esimerkiksi "herra pyöveli".

39 § Kansanedustajat koostuvat Suomen kansalaisten vapailla vaaleilla valitsemista edustajista. Useimmista muista säädyistä poiketen kansanedustajaluokan jäsenyys on määräaikainen. Koska kansanedustajuus katsotaan kutsumusammatiksi, on kansanedustajien elinolosuhteet määrätty kutsumustyön vaatimusten mukaisesti. Kansanedustajat asuvat eduskuntatalon alle rakennettavassa vaatimattomassa maanalaisessa asuntolassa ja ansaitsevat palkkansa julkisella kerjäämisellä. Kerjääminen on ankarasti kielletty kaikilta muilta kansalaisryhmiltä. Mikäli kansanedustaja ei tule toimeen kerjäämillään varoilla, katsotaan hänen menettäneen kansalaisluottamuksensa, ja hänet siirretään loppuelämäkseen työleirijärjestelmän piiriin rangaistukseksi edustamansa kansan pettämisestä.

40 § Suurmiehet ovat paitsi elossa olevia suurmiehiä, myös heistä ja edesmenneistä suurmiehistä erityisen ihmiskloonausohjelman puitteissa synnytettyjä klooneja. Koska syntyperäiset suurmiehet ovat missä tahansa kansakunnassa poikkeuksellisen harvinaisia, on ihmiskloonausohjelmalla varmistettava, että politiikan, maanpuolustuksen ja urheilun piirissä on riittävä määrä suuria vaikuttajia. Ohjelmassa kloonattavia poliitikkoja ovat ensisijaisesti Urho Kaleva Kekkonen, Carl Gustaf Emil Mannerheim ja Paavo Väyrynen. Tuotetuilla klooneilla on myös rodunjalostuksellisista syistä muita kansalaisia suurempi lisääntymisvelvollisuus ja siitä johtuva erityisoikeus moniavioisuuteen.

41 § Julkisuuden henkilöt ovat ryhmä, jonka tehtävänä on toimia eräänlaisina mallikansalaisina, ja tästä syystä heillä on erityinen julkisuusvelvollisuus. Suurin osa julkisuuden henkilöistä koostuu urheilijoista ja entisistä kansanedustajista, mutta valtioneuvoston harkinnan mukaan voidaan julkisuuden henkilöiksi nimetä myös muita ansioituneita kansalaisia. Julkisuuden henkilöitä koskeville aiheille on varattu kaikista tiedotusvälineistä 50 prosentin kiintiö.

42 § Suurmiehillä on erityisoikeus kuulua suurmiesluokan lisäksi myös kansanedustajaluokkaan ja julkisuudenhenkilöluokkaan. Kaikki muut luokat poissulkevat toisensa.

43 § Eri väestöryhmien keskinäinen arvojärjestys ja kustakin ryhmästä käytettävät puhuttelusanat määrätään ns. rankijärjestelmän avulla. Esimerkiksi työleiriläiset ja tavalliset kansalaiset puhuttelevat suurmiehiä sanoilla "herra suurmies" tai "teidän korkeajalosukuisuutenne" ja julkisuuden henkilöitä sanoilla "herra/rouva julkisuuden henkilö" tai "teidän jalosukuisuutenne". Työleiriläiset opetetaan puhuttelemaan tavallisia kansalaisia sanoilla "herra/rouva kansalainen" tai "teidän jalosukuisuutenne". Puhuttelutaidottomat työleiriläiset eivät saa olla missään tekemisissä leirin ulkopuolisten kansalaisten kanssa.

44 § Kunkin kansalaisryhmän on maksettava kansalaisuudestaan erityistä kansalaismaksua, joka määräytyy hänen säätynsä mukaan. Mikäli joku kansalainen ei pysty tätä maksua maksamaan, hänet palautetaan työleirijärjestelmän piiriin. Kansanedustajien on suoritettava kaikki kautensa kansalaismaksut etukäteen ennen kauden alkamista.

Kuluttaminen

45 § Vääränlaisen ja tarpeettoman kulutuksen hillitsemiseksi on useimmissa tuotteissa otettava käyttöön kuponkisäännöstely. Kuponkisäännöstelyllä varmistetaan esimerkiksi se, että elintarvikkeita ostetaan vain virallisen ruokaympyrän määräämissä suhteissa, ja että ns. kerskakulutus saadaan poistettua Suomesta kokonaan.

46 § Ennen kuponkijärjestelmään siirtymistä on kansalaisten kulutustottumuksia ohjattava oikeaan suuntaan verotuksen avulla. Esimerkiksi urheiluautoille, HD-televisioille, videopelikonsoleille ja älypuhelimille tulee asettaa 500 prosentin haittavero ennen kuin ne kielletään kokonaan turhina ylellisyytuotteina.

Taide

47 § Kansalaisten selkärankaa näivettävä rappiotaide on tuhottava Suomen valtakunnasta kokonaan. Taiteen ja viihteen tuotanto on jätettävä yksinomaan ammattitaiteilijoille, jotka noudattavat tuotannossaan valtioneuvoston määräämää linjaa.

Virastoasiointi

48 § Erilaisten virastojen kanssa asioimisen tulee vaatia kansalaiselta nöyryyttä, kärsivällisyyttä ja esivallan kunnioittamista. Näiden hyveiden vaalimiseksi on esimerkiksi erilaiset ilmoitus- ja hakemuslomakkeet pidettävä mahdollisimman monimutkaisina, hankalina ja aikaavievinä, ja niiden käsittelyaikojen on oltava hyvin pitkät. Jotta taidokkaat lomakkeentäyttäjät eivät ylpistyisi taitavuutensa vuoksi, on myös heidän lomakkeitaan hävitettävä ja hylättävä satunnaisperiaatteen mukaisesti.

Suomalaisuuden puhdistaminen

49 § Suomen on luovuttava kaikenlaisista vieraista vaikutteista kuten vierasperäisistä sivistyssanoista, kirjaimista ja numeroista. Suomen on otettava käyttöön Pohjoismaiden karuihin oloihin todistetusti parhaiten soveltuva riimukirjoitusjärjestelmä, ja saatanallinen intialaisperäinen lukujärjestelmä on korvattava tukkimiehen kirjanpidolla. Suuremmilla luvuilla on luvallista käyttää myös roomalaisia numeroita.

Itsenäinen Pohjanmaa

50 § Mikäli Totalitaaridemokraatit eivät saa puolueohjelmaansa läpi valtakunnanlaajuisesti, he suorittavat vallankaappauksen, jossa nykyisestä Etelä- ja Keski-Pohjanmaasta muodostuva Pohjanmaan Totalitaaridemokraattinen Kansantasavalta vapautuu Helsinki-Turku-Tampere-kolmion ja Euroopan Unionin ikeestä ja julistautuu itsenäiseksi.

51 § Itsenäisen Pohjanmaan pääkaupunki on Lapua, ja sen valtionpäämiehenä toimii Sakarias Lehtomäki aina siihen asti kunnes ensimmäinen Urho Kaleva Kekkosen klooni saavuttaa edellytykset valtiopäänmiehen toimeen.

52 § Pohjanmaa aloittaa itsenäistyttyään voimakkaan asevarustelun, jotta se pystyy suojautumaan mahdollisilta takaisinvaltausyrityksiltä. Pohjanmaan on käytettävä kaikki saatavilla olevat resurssit ydinaseen kehittämiseen, sillä vain tämä tarjoaa riittävän pelotteen sen naapurivaltioille.

53 § Tärkein päämäärä Pohjanmaan ulkopolitiikassa tulee olemaan valtakunnan uudelleenyhdistäminen totalitaaridemokraattisen lipun alle. Valtakuntaan tulee kuulua koko Suomen lisäksi myös Suomelta ja suomensukuisilta kansoilta vääryydellä anastetut maa-alueet Karjalassa, Nevan ympäristössä, Venäjän Lapissa ja Pohjois-Ruotsissa. Myös Viro tulee liittää Pohjanmaahan.