Kiitän sydämellisesti kaikkia suoraselkäisiä perheenisiä ja heidän tyttäriään, jotka ovat tähän mennessä osoittaneet mielenkiintoa vaimonhakuilmoitustani kohtaan! On ilo nähdä, että Suomessa on vielä sen verran oikeuskoisia Jumalan palvelijoita, jotka ymmärtävät kaltaiseni hurskaan ja suoraselkäisen miehen korkean arvon avioitumismarkkinoilla. Olen saanut tähän mennessä useita kymmeniä vakavastiotettavia hakemuksia -- suurimmaksi osaksi käsinkirjoitettuina kirjeinä, sillä tekniset laitteet eivät kuulu naisille eivätkä tytöille -- ja aloitan niihin kuuluvan tarkastus- ja kuulustelumatkan tulevana viikonloppuna (14.-15. päivinä tammikuuta 2012). Matkani ensimmäinen kohdepaikkakunta on Lestijärvi, jossa tulen vierailemaan kahdessa eri perheessä ja kuulustelemaan niissä kaikkiaan viittä naimaikäistä tytärtä.

 
Minulle on kuitenkin lähetetty myös useita kysymyksiä koskien tulevan avioelämän luonnetta. Raamatun kanta useisiin avioelämään liittyviin asioihin ei ole kovinkaan yksiselitteinen, mikä antaa perheille varsin suuren päätäntävallan sen suhteen, millaisia sääntöjä, määräyksiä ja periaatteita niissä otetaan käyttöön. Seuraavassa esitän lyhennetyssä muodossa sen ohjesäännöstön, jota omassa perheessäni tullaan soveltamaan.
 
Työnjako
 
Vaimolle kuuluvat kaikki kodin piiriin kuuluvat työt lukuunottamatta seuraavia poikkeuksia, jotka naisilta kiellettyinä kuuluvat miehen velvollisuuksiin:
 • Ne työtehtävät, jotka vaativat sellaisiin aseisiin verrattavien välineiden käyttöä, jotka eivät ole yksiselitteisesti keittiövälineitä, kuuluvat miehen vastuulle. Tällaisia työtehtäviä ovat mm. polttopuiden pilkkominen (kirves ja moottorisaha), eläinten lopettaminen ja teurastaminen (haulikko ja teurastusveitset) sekä kaikenlaiset remontointi- ja korjaustyöt (porakone, vasara, ruuvimeisseli ym.)
 • Kaikki kodin piirissä tapahtuvat jumalanpalvelustoimitukset. Näitä ovat kaikki rukoukset (mm. ruokarukoukset ennen päivän yhteistä ateriaa) sekä vaativammat jumalanpalvelustoimitukset mukaanlukien Jumalan sanassaan määräämät eläinuhrit.
 • Kaikki korkeampaa sivistystä vaativat asiat, kuten raha-asiat, poliittinen päätöksenteko ja kirjahyllyjen sisältämän kirjallisuuden valinta. Rahan ja muiden maksuvälineiden omistaminen ja hallussapito on naisilta kielletty lukuunottamatta päivittäistavaraostoksissa tarpeellista väliaikaista hallussapitoa.
 • Kaikki poikalapsen kotikasvatukseen liittyvät asiat kahdeksan vuoden iästä alkaen samoin kuin hänelle viiden vuoden iästä alkaen annettava ase-, maanpuolustus- ja raamattukoulutus.
Ainoa naisen velvollisuuksiin kuuluva työ, joka ei kuulu kodin piiirin, on ruokaostosten suorittaminen. Tästä syystä naisen ei myöskään saa poistua kodin piiristä ilman miehen lupaa. Sääntörikkomuksesta rangaistaan raipaniskuin. Miehen velvollisuuksiin kuuluu tarjota naiselle mahdollisuus ruokaostoksilla käymiseen vähintään kerran viikossa. Koska auton käyttäminen on naisilta kielletty, toimii mies tällöin autonkuljettajana ja rahastonhoitajana.
 
Mikäli vaimolla on tarve poistua kodin piiristä jonkin muun syyn vuoksi, on hänen esitettävä siitä miehelle kirjallinen anomus. Anomuksen hyväksyminen tai hylkääminen on täysin miehen oman harkinnan varassa.
 
Kodin ulkopuolella liikkuessaan vaimon on pidettävä aina päässään huivia merkkinä siitä, että hän on jo avioliitossa. Hänen on myös pukeuduttava mahdollisimman peittävästi, jottei hänen mahdollisesti kohtaamillaan naimattomilla miehillä herää hekumallinen himo, eikä hän saa ilman poikkeuslupaa keskustella kenenkään muun miehen kuin oman aviomiehensä kanssa.
 
Aikataulut
 
Perheen päämies tulee laatimaan viikottaisen minuuttiaikataulun, jota hänen alamaistensa on noudatettava kaikessa perheensisäisessä toiminnassa. Aikataulutettuja asioita ovat mm. heräämis- ja nukkumaanmenoajat, päivän eri aterioiden tarjoiluajat, jumalanpalvelus- ja raamattutuntiajat sekä aviovelvollisuuksien suorittamisajat.
 
Vaimon velvollisuuksiin kuuluu ruokaympyrää noudattavan viikottaisen ruokalistan laatiminen. Ruokalista tulee hyväksyttää aviomiehellä hyvissä ajoin ennen viikon alkamista, sillä mies saattaa usein haluta tehdä siihen asiaankuuluvia tarkistuslaskelmia ja rangaista vaimoa virheistä.
 
Lisääntyminen
 
Vaimon aviovelvollisuuksiin kuuluu vähintään yhden miespuolisen jälkeläisen synnyttäminen ja varhaiskasvattaminen. Tämän mahdollistamiseksi mies tulee yhtymään naiseen joka lauantai kello 20:00-20:15 välisenä aikana. Vaimon on valmistauduttava tähän siirtymällä hyvissä ajoin ennen kyseistä ajankohtaa siirtymällä makuuhuoneeseen, sammuttamalla sen valot ja asettautumalla vuoteelle alasti selinmakuulle. Mikäli perheessä on miehen ja vaimon lisäksi myös muita jäseniä, on makuuhuoneen ovi lukittava.
 
Toimituksen aikana vaimon on oltava täysin hiljaa ja liikkumatta. Mikäli vaimo osoittaa merkkejä siitä, että hän on nauttinut toimituksesta ja langennut siten yhteen seitsemästä kuolemansynnistä (himo), tullaan hänelle suorittamaan ns. naisten ympärileikkaus. Mies tulee suorittamaan yhdynnän aina saman, pelkistetyn ja ennaltamääritellyn kaavan mukaisesti, jotta hän ei sortuisi himon ja hekuman syntiin.
 
Mikäli raskaudesta syntyy tytär, tullaan aviovelvollisuuksien suorittamista jatkamaan aina siihen asti, kunnes syntyy poikalapsi, minkä jälkeen lisääntymisvelvollisuus katsotaan suoritetuksi ja lauantaiset yhdynnät tullaan lopettamaan.
 
Miehellä ja vaimolla on oikeus käyttää omaa sukupuoltaan olevia jälkeläisiään apuna kaikissa töissään aina siitä alkaen kun he osoittavat kykeneväisyytensä tähän.
 
Käskysuhteet ja arvojärjestys
 
Miehellä on perheessä aina ehdoton käskyvalta vaimoonsa. Käskyn laiminlyönti johtaa kurinpitotoimiin, mikä yleensä tarkoittaa raipaniskuja.
 
Samaa sukupuolta olevien perheenjäsenten välillä käskysuhde määräytyy iän mukaisesti siten, että vanhemmalla perheenjäsenellä on aina käskyvalta nuorempaan. Käskyvalta on ehdoton, mikäli ylempänä arvojärjestyksessä oleva perheenjäsen ei ole erikseen rajoittanut sitä.
 
Perheenjäsenten arvojärjestys on seuraava:
 1. Kaikki perheen vähintään 8-vuotiaat miespuoliset jäsenet vanhimmasta nuorimpaan.
 2. Kaikki perheen vähintään 18-vuotiaat naiset vanhimmasta nuorimpaan.
 3. Kaikki perheen 5-8-vuotiaat pojat vanhimmasta nuorimpaan.
 4. Kaikki perheen 5-18-vuotiaat tytöt vanhimmasta nuorimpaan.
 5. Kaikki perheen alle 5-vuotiaat pojat vanhimmasta nuorimpaan.
 6. Kaikki perheen alle 5-vuotiaat tytöt vanhimmasta nuorimpaan.
Vaikka suorat käskyt kaikille alempiarvoisille perheenjäsenille ovat sallittuja, on perheenjäsenten pyrittävä ensisijaisesti välittämään nämä käskyt komentoketjun kautta, esimerkiksi poikien tytöille antamat käskyt on mahdollisuuksien mukaan annettama äidin kautta. Perheenpää tulee laatimaan tarkemman komentoketjun siinä vaiheessa, kun se tulee ajankohtaiseksi.
 
Perinteiden noudattaminen
 
Perinteiden pikkutarkka noudattaminen on tärkeää uskovalle perheelle. On kuitenkin huomattava, että monet kristillisinä pidetyt perinteet ovat itse asiassa pakanallisia ja Jumalan sanan vastaisia. Seuraavassa esimerkkejä perinteistä, joita ei perheessämme noudateta:
 • Jouluun kuuluvat pakanallisuudet: kinkun syöminen (Jumala kieltää sianlihan syönnin), joulukuusi (babylonialainen fallossymboli), joulupukki (epäjumala ja Saatanan ruumiillistuma), joulutontut (demoneita), maalliset joululaulut (houkuttelevat irstailuun, syntiin ja saatananpalvontaan kuten kaikki muukin maallinen).
 • Pääsiäiseen kuuluvat pakanallisuudet: eläinhahmot (toteemieläimenpalvontaa), pääsiäismunat (pakanallista saastaa), rairuoho (pakanallista saastaa).
 • Saunassa käyminen: pakanallinen epäjumalanpalvontaperinne, joka myös houkuttelee irstauteen ja hekumallisuuteen.
 • Juhannusta, vappua, laskiaista, äitienpäivää, halloweeniä ja aprillipäivää ei perheessämme vietetä lainkaan, sillä ne ovat täysin epäkristillisiä ja Saatanan keksimiä juhlapyhiä. Itsenäisyyspäivää, isänpäivää ja kaatuneiden muistopäivää sen sijaan vietetään niiden yhteiskunnallisen arvon vuoksi.  
 
Hygieniasäädökset
 
Jumalan sanan mukaisten hygienia- ja saastaisuussääntöjen noudattamiseksi olen katsonut aiheelliseksi ottaa käyttöön kodin piirissä seuraavan saastaisuus- ja puhtausluokitusjärjestelmän.
 
Mikäli henkilö koskettaa alempaan puhtausluokkaan kuuluvaa esinettä tai henkilöä tai vierailee alempaan puhtausluokkaan kuuluvassa paikassa, hän siirtyy itsekin kyseiseen alempaan puhtausluokkaan, josta ylöspäin päästäkseen hänen on suoritettava asiaankuuluvat puhdistautumistoimenpiteet. Myös esineille ja paikoille on määrätty puhdistamis- ja pyhittämistoimenpiteet.
 
Mikäli henkilö koskettaa ylempään puhtausluokkaan kuuluvaa henkilöä tai esinettä tai vierailee ylempään puhtausluokkaan kuuluvassa paikassa, siirtyy kyseinen henkilö, esine tai paikka alempaan puhtausluokkaan. Tällainen koskettaminen tai vierailu on teko, josta rangaistaan tuntuvasti, ellei perheenpää ole antanut teolle erityistä suostumustaan.
 
Puhtausluokka 1 (pappeuspyhyys): Rippikoulun ja armeijan käyneet oikeauskoiset miehet pystyvät siirtymään puhtausluokasta 2 luokkaan 1 suorittamalla asiaankuuluvan rituaalin monivaiheisine rukouksineen ja pukeutumalla puhtausluokan mukaiseen jumalanpalvelusasuun. Tämä puhtausluokka oikeuttaa suorittamaan jumalanpalveluksia eläinuhreineen sekä raamattuoppitunteja. Puhtausluokan 1 esineisiin kuuluvat alttari ja jumalanpalveluksissa käytettävä esineistö, joihin koskeminen on alempien puhtausluokkien henkilöille äärimmäisen ankarasti kielletty.
 
Puhtausluokka 2 (seremoniapyhyys): Asuntoni jumalanpalvelustilat (kuten myös autotalli, verstas ja puuliiteri) kuuluvat edellämainittuja puhtausluokan 1 esineitä lukuunottamatta puhtausluokkaan 2, joten kaikki sinne menevät on ensiksi nostettava kyseiseen puhtausluokkaan. Tämä tapahtuu puhtausluokassa 1 olevan henkilön johtamalla yhteisrukouksella.
 
Puhtausluokka 3 (perinnepyhyys): Päivän pääateria, kaikenlaiset perinneateriat ja niitä nauttivat ruokailjat nostetaan puhtausluokkaan 3 ruokarukouksella, jota johtaa rippikoulun ja armeijan käynyt oikeauskoinen mies. Kaikkien ruokailijoiden on ennen tätä oltava puhtausluokassa 4A tai 4B.
 
Puhtausluokka 4A (ruokailupuhtaus): Henkilö siirtyy puhtausluokasta 4B-6 puhtausluokkaan 4A pesemällä kätensä saippualla ja lausumalla ruokarukouksen. Tämä puhtausluokka oikeuttaa päivän vähäisempien aterioiden kuten aamiaisen ja välipalojen syömiseen. Naisten on oltava puhtausluokassa 4A kaikissa ruoanlaittoon liittyvissä työvaiheissa.
 
Puhtausluokka 4B (asiakirjankäsittelypuhtaus): Henkilö siirtyy puhtausluokasta 4A-6 puhtausluokkaan 4B pesemällä kätensä saippualla ja lausumalla asiakirjankäsittelyrukouksen. Tämä puhtausluokka oikeuttaa kirjojen, valokuva-albumien ja muiden paperia sisältävien esineiden käsittelemiseen.
 
Puhtausluokka 4C (nukkumispuhtaus): Henkilö alusvaatteineen siirtyy puhtausluokasta 4A-5 luokkaan 4C siirtymällä makuuhuoneeseen, poistamalla päällysvaatteensa ja lausumalla iltarukouksen, mutta ainoastaan perheenpään määräämänä nukkuma-aikana. Jos henkilö aikoo mennä nukkumaan muina ajankohtina, on hänen suoritettava se alemman puhtausluokan yösijassa.
 
Puhtausluokka 5 (olohuonesaastaisuus): Olohuone ja kaikki siellä sääntöjen mukaan oleskelevat henkilöt vaatteineen kuuluvat puhtausluokkaan 5. Puhtausluokista 6-7 voi siirtyä puhtausluokkaan 5 pesemällä kätensä, käsivartensa ja kasvonsa runsaalla vedellä ja saippualla.
 
Puhtausluokka 6 (lattiasaastaisuus): Kaikki luokkien 1-5 esineet ja henkilöt, jotka koskevat lattiaa muulla kuin jalkapohjillaan, siirtyvät puhtausluokkaan 6.
 
Puhtausluokka 7 (ulkoilusaastaisuus): Asunnon ulkopuolella käyminen tai ulkovaatteiden koskettaminen siirtää puhtausluokkien 1-6 esineen tai henkilön puhtausluokkaan 7. Tähän luokkaan kuluvat myös kaikki pyykkikoriin sijoitetut vaatteet kunnes ne on pesty. Mikäli ulkoa tuleva henkilö voidaan olettaa tavoiltaan siivottomaksi esimerkiksi uskonsa heikkouden tai teini-ikänsä vuoksi, perheenpää voi luokitella hänet puhtausluokan 7 sijaan puhtausluokkaan 8 tai 9 ja määrätä hänelle asiaankuuluvat puhdistautumsitoimet.
 
Puhtausluokka 8 (wc-saastaisuus): Henkilö tai esine, joka koskettaa ruumiinaukkojen sisäpuolisia osia tai sieltä tulevia eritteitä (esimerkiksi nenän tai korvan kaivaminen), käy ulostamassa tai virtsaamassa, koskettaa puhdistamatonta eläintä tai lausuu muihin kuin Jumalaan ja hänen profeettoihinsa ja enkeleihinsä viittaavia kirosanoja, vajoaa puhtausluokkaan 9. Hänen on pestävä runsaalla saippualla kätensä ja kaikki ruumiinosat, jotka ovat koskeneet saastaisiin asioihin ja käsiteltävä ne sen jälkeen desinfiointiaineella noustakseen puhtausluokkaan 8. Esineet on desinfioitava. Tämän jälkeen henkilön tai esineen on pysyteltävä eteistiloissa vähintään tunti ennen kuin se pystytään katumusrukouksen avulla siirtämään puhtausluokkaan 5.
 
Puhtausluokka 9 (äärimmäinen saastaisuus): Henkilö tai esine, joka on koskenut itsestään kuollutta eläintä tai jäteastian sisäpintaa, potee kuumetta sisältävää sairautta, vuotaa kuukautisverta tai on raskaiden syntiensä kuten masturbaation tähden saastainen, kuuluu puhtausluokkaan 9. Puhtausluokan 9 henkilöitä varten on asuntoni ulkopuolella erityinen saastainen tila, jossa hänen on oleskeltava saastaiseksi tultuaan iltaan asti ja käytävä sen jälkeen huolellisessa kokovartalokylvyssä ennen kuin hän pystyy rukouksen avulla nousemaan luokkaan 8. Myös henkilöt, jotka eivät ole käyneet yli viikkoon kokovartalokylvyssä, luokittautuvat puhtausluokkaan 9. Kaikki tähän puhtausluokkaan vajonneet esineet on tuhottava joko polttamalla tai jätehuollon kautta.
 
Rangaistukset
 
Vaimoa ja muita perheenjäseniä rangaistaan näiden sääntöjen rikkomisesta sen mukaan, millaisen rangaistuksen perheenpää katsoo aiheelliseksi. Asunnossani käytössä oleviin rangaistusvälineisiin kuuluvat edellisen avioliittoni jäljiltä raippasarja, vitsasarja, jalkapuu, pakkopaita, vesikidutusvälineistö sekä kaula- ja nilkkaraudat. Lisäksi muita kotitaloudesta löytyviä esineitä, kuten köysiä, rautaketjuja ja mäntysuopaa voidaan käyttää sääntöjä vastaan rikkoneen perheenjäsenen kurittamiseen. 
 
Myös ylenmääräinen nalkuttaminen, puhuminen ilman lupaa, tunteiden osoittaminen, kaikenlainen raamatunvastaisuuksiin ja vihervasemmistolaisuuksiin lankeaminen sekä yleinen viivyttely asioiden ja kotitöiden hoitamisessa kuuluvat rangaistaviin tekoihin.
 
Avioero ei kuulu kummankaan osapuolen oikeuksiin, sillä Jumala on määrännyt avioliiton koko eliniän kestäväksi. Lisäksi vaimolla ei leskeksi tultuaan ole oikeutta mennä uusiin naimisiin, vaan hänen on oltava miehelleen ja hänen muistolleen uskollinen koko loppuelämänsä. Kuolemani jälkeen vanhimmasta pojastani tulee perilliseni ja perheenpää, jonka vastuulla on näiden sääntöjen noudattamisen valvominen ja rangaistusten langettaminen.